ncg
23 شهریور 1401 - 18:17

آخرین وضعیت پرونده های مهم قضایی/ افزایش پرونده‌های اجتماعی

بررسی پرونده‌های شش ماه اخیر بیانگر افزایش پرونده‌هایی است که برخی از آنها با فشار افکار عمومی و با محتوای اجتماعی تشکیل شده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ پرونده‌هایی قضائی که در نیمه نخست امسال در دستگاه قضا تشکیل شد، بر خلاف سال گذشته که بیشتر رنگ و بوی اقتصادی و سیاسی داشتند، به نظر می‌رسد بیشتر از نوع پرونده‌هایی با رگه‌های اجتماعی است. خبرگزاری مهربا مرور پرونده‌های قضائی در ۶ ماه اخیر امسال می‌توان گفت برخی از پرونده‌های مهم در یک قدمی تعیین تکلیف نهایی قرار گرفتند که برخی از آنها پرونده‌های کثیرالشاکی است. نکته قابل توجه در رابطه با برخی پرونده‌هایی که هم در شش ماه اخیر امسال تشکیل شدند این است که در مقایسه با سال‌های گذشته، پرونده‌هایی با رنگ و بوی اجتماعی از جمله جرایم خشن جای پرونده‌های سیاسی و اقتصادی را گرفته است. در جدول زیر آخرین وضعیت پرونده‌های مهم قضائی را می‌توان دید: نام و عنوان پرونده آخرین وضعیت ۱ پرونده حادثه حرم رضوی اجرای حکم اعدام ضاربان ۲ پرونده گروگانگیری آجودانیه مفتوح در دادسرا / انتقال متهم به زندان ۳ پرونده متروپل صدور حکم برای متهمان ۴ پرونده پتروشیمی میانکاله توقف اجرای پتروشیمی ۵ پرونده کودک جان باخته در آمبولانس مفتوح در دادسرا ۶ پرونده زورگیری اتوبان نیایش صدور حکم اعدام ۷ پرونده میلاد حاتمی افساد فی الارض / در انتظار رسیدگی ۸ پرونده‌های مهدی تاج در جریان رسیدگی ۹ پرونده سرقت طلای زنان در شهریار اعدام زورگیر ۱۰ پرونده سرقت از بانک ملی ایران مفتوح، در جریان اعاده اموال مسروقه ۱۱ پرونده شرکت کروز نقص در پرونده / در انتظار تعیین تکلیف ۱۲ پرونده باند قاچاق دختران ایرانی صدور حکم اعدام برای سرکرده باند ۱۳ پرونده مصطفی تاج زاده برگزاری دادگاه ۱۴ پرونده سید مهدی میر سلیم صدور حکم ۵ سال حبس ۱۵ پرونده جاسوسان فرانسوی در حال رسیدگی ۱۶ پرونده حسن رعیت صدور حکم قطعی از سوی دیوان عالی ۱۷ پرونده فساد زنگنه برگزاری دادگاه ۱۸ پرونده دستگیری یک گروه شیطان پرستی مفتوح در مرحله تحقیقات مقدماتی ۱۹ پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی رفع نقص / در انتظار برگزاری دادگاه ۲۰ پرونده ترور شهید صیاد خدایی شناسایی چند عامل ۲۱ پرونده گروهک الاهوازیه برگزاری چندین جلسه دادگاه ۲۲ پرونده سپیده رشنو برگزاری دادگاه ۲۳ پرونده فائزه هاشمی در انتظار صدور حکم / تشکیل پرونده جدید ۲۴ پرونده حمیدرضا جلالی در مرحله اجرای حکم ۲۵ پرونده شارمهد برگزاری چندین جلسه ۲۶ پرونده اکبر طبری و همدستان تعیین وقت برای بررسی دوباره ۲۷ پرونده دهباشی ارسال به دادگاه تجدید نظر ۲۸ شرکت مفتاح رهنورد صدور حکم در بخشی از پرونده ۲۹ پرونده شهرداری و شورای شهر لواسان برگزاری چندین جلسه دادگاه ۳۰ پرونده قضائی سیل فارس مفتوح / در انتظار بررسی ترک فعل‌هانام و عنوان پرونده آخرین وضعیت ۱ پرونده حادثه حرم رضوی اجرای حکم اعدام ضاربان ۲ پرونده گروگانگیری آجودانیه مفتوح در دادسرا / انتقال متهم به زندان ۳ پرونده متروپل صدور حکم برای متهمان ۴ پرونده پتروشیمی میانکاله توقف اجرای پتروشیمی ۵ پرونده کودک جان باخته در آمبولانس مفتوح در دادسرا ۶ پرونده زورگیری اتوبان نیایش صدور حکم اعدام ۷ پرونده میلاد حاتمی افساد فی الارض / در انتظار رسیدگی ۸ پرونده‌های مهدی تاج در جریان رسیدگی ۹ پرونده سرقت طلای زنان در شهریار اعدام زورگیر ۱۰ پرونده سرقت از بانک ملی ایران مفتوح، در جریان اعاده اموال مسروقه ۱۱ پرونده شرکت کروز نقص در پرونده / در انتظار تعیین تکلیف ۱۲ پرونده باند قاچاق دختران ایرانی صدور حکم اعدام برای سرکرده باند ۱۳ پرونده مصطفی تاج زاده برگزاری دادگاه ۱۴ پرونده سید مهدی میر سلیم صدور حکم ۵ سال حبس ۱۵ پرونده جاسوسان فرانسوی در حال رسیدگی ۱۶ پرونده حسن رعیت صدور حکم قطعی از سوی دیوان عالی ۱۷ پرونده فساد زنگنه برگزاری دادگاه ۱۸ پرونده دستگیری یک گروه شیطان پرستی مفتوح در مرحله تحقیقات مقدماتی ۱۹ پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی رفع نقص / در انتظار برگزاری دادگاه ۲۰ پرونده ترور شهید صیاد خدایی شناسایی چند عامل ۲۱ پرونده گروهک الاهوازیه برگزاری چندین جلسه دادگاه ۲۲ پرونده سپیده رشنو برگزاری دادگاه ۲۳ پرونده فائزه هاشمی در انتظار صدور حکم / تشکیل پرونده جدید ۲۴ پرونده حمیدرضا جلالی در مرحله اجرای حکم ۲۵ پرونده شارمهد برگزاری چندین جلسه ۲۶ پرونده اکبر طبری و همدستان تعیین وقت برای بررسی دوباره ۲۷ پرونده دهباشی ارسال به دادگاه تجدید نظر ۲۸ شرکت مفتاح رهنورد صدور حکم در بخشی از پرونده ۲۹ پرونده شهرداری و شورای شهر لواسان برگزاری چندین جلسه دادگاه ۳۰ پرونده قضائی سیل فارس مفتوح / در انتظار بررسی ترک فعل‌هانام و عنوان پرونده آخرین وضعیتنام و عنوان پروندهنام و عنوان پروندهنام و عنوان پروندهآخرین وضعیتآخرین وضعیتآخرین وضعیت۱ پرونده حادثه حرم رضوی اجرای حکم اعدام ضاربان۱پرونده حادثه حرم رضویپرونده حادثه حرم رضوی پرونده حادثه حرم رضویاجرای حکم اعدام ضارباناجرای حکم اعدام ضاربان۲ پرونده گروگانگیری آجودانیه مفتوح در دادسرا / انتقال متهم به زندان۲پرونده گروگانگیری آجودانیهپرونده گروگانگیری آجودانیهمفتوح در دادسرا / انتقال متهم به زندانمفتوح در دادسرا / انتقال متهم به زندان۳ پرونده متروپل صدور حکم برای متهمان۳پرونده متروپلپرونده متروپلصدور حکم برای متهمانصدور حکم برای متهمان۴ پرونده پتروشیمی میانکاله توقف اجرای پتروشیمی۴پرونده پتروشیمی میانکالهپرونده پتروشیمی میانکالهتوقف اجرای پتروشیمیتوقف اجرای پتروشیمی۵ پرونده کودک جان باخته در آمبولانس مفتوح در دادسرا۵پرونده کودک جان باخته در آمبولانسپرونده کودک جان باخته در آمبولانسمفتوح در دادسرامفتوح در دادسرا۶ پرونده زورگیری اتوبان نیایش صدور حکم اعدام۶پرونده زورگیری اتوبان نیایشپرونده زورگیری اتوبان نیایشصدور حکم اعدامصدور حکم اعدام۷ پرونده میلاد حاتمی افساد فی الارض / در انتظار رسیدگی۷پرونده میلاد حاتمیپرونده میلاد حاتمیافساد فی الارض / در انتظار رسیدگیافساد فی الارض / در انتظار رسیدگی۸ پرونده‌های مهدی تاج در جریان رسیدگی۸پرونده‌های مهدی تاجپرونده‌های مهدی تاجدر جریان رسیدگیدر جریان رسیدگی۹ پرونده سرقت طلای زنان در شهریار اعدام زورگیر۹پرونده سرقت طلای زنان در شهریارپرونده سرقت طلای زنان در شهریاراعدام زورگیراعدام زورگیر۱۰ پرونده سرقت از بانک ملی ایران مفتوح، در جریان اعاده اموال مسروقه۱۰پرونده سرقت از بانک ملی ایرانپرونده سرقت از بانک ملی ایرانمفتوح، در جریان اعاده اموال مسروقهمفتوح، در جریان اعاده اموال مسروقه۱۱ پرونده شرکت کروز نقص در پرونده / در انتظار تعیین تکلیف۱۱پرونده شرکت کروزپرونده شرکت کروزنقص در پرونده / در انتظار تعیین تکلیفنقص در پرونده / در انتظار تعیین تکلیف۱۲ پرونده باند قاچاق دختران ایرانی صدور حکم اعدام برای سرکرده باند۱۲۱۲پرونده باند قاچاق دختران ایرانیپرونده باند قاچاق دختران ایرانیصدور حکم اعدام برای سرکرده باندصدور حکم اعدام برای سرکرده باند۱۳ پرونده مصطفی تاج زاده برگزاری دادگاه۱۳۱۳پرونده مصطفی تاج زادهپرونده مصطفی تاج زادهبرگزاری دادگاهبرگزاری دادگاه برگزاری دادگاه۱۴ پرونده سید مهدی میر سلیم صدور حکم ۵ سال حبس۱۴۱۴پرونده سید مهدی میر سلیمپرونده سید مهدی میر سلیمصدور حکم ۵ سال حبسصدور حکم ۵ سال حبس۱۵ پرونده جاسوسان فرانسوی در حال رسیدگی۱۵۱۵پرونده جاسوسان فرانسویپرونده جاسوسان فرانسویدر حال رسیدگیدر حال رسیدگی۱۶ پرونده حسن رعیت صدور حکم قطعی از سوی دیوان عالی۱۶۱۶پرونده حسن رعیتپرونده حسن رعیتصدور حکم قطعی از سوی دیوان عالیصدور حکم قطعی از سوی دیوان عالی۱۷ پرونده فساد زنگنه برگزاری دادگاه۱۷۱۷پرونده فساد زنگنهپرونده فساد زنگنهبرگزاری دادگاهبرگزاری دادگاه برگزاری دادگاه۱۸ پرونده دستگیری یک گروه شیطان پرستی مفتوح در مرحله تحقیقات مقدماتی۱۸۱۸پرونده دستگیری یک گروه شیطان پرستیپرونده دستگیری یک گروه شیطان پرستیمفتوح در مرحله تحقیقات مقدماتیمفتوح در مرحله تحقیقات مقدماتی۱۹ پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی رفع نقص / در انتظار برگزاری دادگاه۱۹۱۹پرونده سقوط هواپیمای اوکراینیپرونده سقوط هواپیمای اوکراینیرفع نقص / در انتظار برگزاری دادگاهرفع نقص / در انتظار برگزاری دادگاه۲۰ پرونده ترور شهید صیاد خدایی شناسایی چند عامل۲۰۲۰پرونده ترور شهید صیاد خداییپرونده ترور شهید صیاد خداییشناسایی چند عاملشناسایی چند عامل۲۱ پرونده گروهک الاهوازیه برگزاری چندین جلسه دادگاه۲۱۲۱پرونده گروهک الاهوازیهپرونده گروهک الاهوازیهبرگزاری چندین جلسه دادگاهبرگزاری چندین جلسه دادگاه۲۲ پرونده سپیده رشنو برگزاری دادگاه۲۲۲۲پرونده سپیده رشنوپرونده سپیده رشنوبرگزاری دادگاهبرگزاری دادگاه۲۳ پرونده فائزه هاشمی در انتظار صدور حکم / تشکیل پرونده جدید۲۳۲۳پرونده فائزه هاشمیپرونده فائزه هاشمیدر انتظار صدور حکم / تشکیل پرونده جدیددر انتظار صدور حکم / تشکیل پرونده جدید۲۴ پرونده حمیدرضا جلالی در مرحله اجرای حکم۲۴۲۴پرونده حمیدرضا جلالیپرونده حمیدرضا جلالیدر مرحله اجرای حکمدر مرحله اجرای حکم۲۵ پرونده شارمهد برگزاری چندین جلسه۲۵۲۵پرونده شارمهدپرونده شارمهدبرگزاری چندین جلسهبرگزاری چندین جلسه۲۶ پرونده اکبر طبری و همدستان تعیین وقت برای بررسی دوباره۲۶۲۶پرونده اکبر طبری و همدستانپرونده اکبر طبری و همدستانتعیین وقت برای بررسی دوبارهتعیین وقت برای بررسی دوباره۲۷ پرونده دهباشی ارسال به دادگاه تجدید نظر۲۷۲۷پرونده دهباشیپرونده دهباشیارسال به دادگاه تجدید نظرارسال به دادگاه تجدید نظر۲۸ شرکت مفتاح رهنورد صدور حکم در بخشی از پرونده۲۸۲۸شرکت مفتاح رهنوردشرکت مفتاح رهنوردصدور حکم در بخشی از پروندهصدور حکم در بخشی از پرونده۲۹ پرونده شهرداری و شورای شهر لواسان برگزاری چندین جلسه دادگاه۲۹۲۹پرونده شهرداری و شورای شهر لواسانپرونده شهرداری و شورای شهر لواسانبرگزاری چندین جلسه دادگاهبرگزاری چندین جلسه دادگاه۳۰ پرونده قضائی سیل فارس مفتوح / در انتظار بررسی ترک فعل‌ها۳۰۳۰پرونده قضائی سیل فارسپرونده قضائی سیل فارسمفتوح / در انتظار بررسی ترک فعل‌هامفتوح / در انتظار بررسی ترک فعل‌هااز میان پرونده‌های مذکور، پرونده‌های سرقت و به نوعی جرایم خشن از زورگیری و حمله به روحانی تا سرقت طلای زنان و صندوق امانات بانک، گروگانگیری از جمله پرونده‌هایی است که بیش از پیش خودنمایی می‌کند. جرایم خشن، صدای مسئولان را هم در آورده و آنها را به سمت تشکیل قرارگاه سرقت کشانده است. رئیس قوه قضائیه در این رابطه به دادستان کل کشور دستور داد تا ستادی ویژه برای مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری‌ها با کمک ضابطین، تشکیل شود. القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران پیشتر به مهر اعلام کرده بود: حقوق و امنیت مردم و امنیت روانی جامعه برای ما مهم و حائز اهمیت است. قرارگاه پیشگیری از سرقت ایجاد شده که اقدامات پبشگیرانه را برعهده دارد و سعی شده حضور پلیس یک حضور سریع و اثرگذار باشد. همچنین رسیدگی به پرونده‌های سرقت با سرعت بیشتری و دقت کافی بررسی می‌شود تا مجازات‌ها هم جنبه عینی و اجرایی داشته باشد و اهم آثار پیشگیرانه به همراه داشته باشند. وی افزود: در رابطه با سرقت‌هایی که با زور و آسیب به اشخاص است، دستگاه قضائی با قاطعیت ویژه ای به آن رسیدگی می‌کند و ما نسبت به سارقین به عنف و کسانی که تحت عنوان خفت گیری و یا تعرض به عنف اقدام به سرقت می‌کنند، سخت گیری داریم و این افراد با قرار بازداشت موقت روانه زندان می‌شوند که تعدادشان کم نیست و در اولویت رسیدگی قرار می‌گیرد و پرونده آنها خارج از نوبت و فوری رسیدگی می‌شود. رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور مجازات‌های سنگین برای این افراد خبر داد و گفت: در تعیین مجازات‌ها هم سخت گیری می‌شود، بعضاً ۱۰ سال حبس برای یک موبایل قاپی همراه با ارعاب و زورگیری بوده است. وی در پاسخ به سوالی در خصوص اجرای مجازات‌های حدی گفت: اگر شرایط اجرای حدود باشد در چارچوب خاص خود رسیدگی می‌شود. نسبت به این بخش همکاران ما در برخوردها با حساسیت برخورد می‌کنند و در اعطای تخفیفات هم استنثا قائل می‌شوند و سارقان در لیست کمیسیون عفو و مرخصی‌ها قرار نمی‌گیرند.
منبع: مهر
شناسه خبر: 731277